2016-08-20

 

Veckobrev

 
Hej allihopa;
 
Den här veckan har varit ovanlig för oss. Både Bengt och jag har varit nedslagna, med urinvägsinfektion; Han värre en jag.  Jag dricker tranbärsdricka som verkar hjälpa än så länge och han har fått en penicillinkur.  Vi fick ändra planer för veckan.
 
Idag skriver Fr. Johnny några  viktiga ord till oss. "The way of Jesus puts success in love as our priority.  Jesus' väg placerar succé i kärlek som vår prioritet." Resten finns i hans brev.
 
Ett par som vi har bett för tidigare vill ha förbön igen. Det verkar som om deras relation går upp och ner hela tiden. Herre,vi överlämnar det här paret till Dig igen. Låt dem förstå att i första hand måste de se vad de kan gör åt sitt eget beteende för att situationen ska kunna få en ändring på djupet. Det är inte lätt Herre, men allt är möjligt med din hjälp och bön och handling måste vara ett. Öppna vägar, så att båda blir beredda att acceptera den mänskliga hjälp som finns, utan att känna skam, innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
 
Paret med den komplicerade relationen går in i en avgörande fas. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder med din Andes kraft det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria vill ha förbön för sin syster, som fick en stroke för några veckor sedan.  Tack Herre, Du som är källan till allt liv, att systern har hämtat sig så bra som hon har.  Var med henne och må  alla som hjälper systern bli inspirerade av Din Ande. Må hon få tillbaka talets gåva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, open  my eyes to see the likeness of God in each person I meet. Teach me to speak the truth in love.
Jesus, öppna mina ögon att känna igen Din avbild i varje person jag möter.  Lär mig att tala sanningen med kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-08-15

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny är inspirerande som vanligt.  Han säger till oss: "Today Jesus is calling us to fan our love into a flame and let the world be warmed by us and through us by God.  Idag kallar Jesus oss att blåsa liv i vår kärlek, och låta världen bli uppvärmd av oss och genom oss av Gud." Resten finns i brevet. Det är viktiga ord när vi ser hur världen är idag och hur många äktenskap har problem.
 
Paret med den komplicerade relationen uppskattar att vi ber för dem. Vi måste fortsätta att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet hur de lider. Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det, som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag vill gärna be för alla familjer som har kris just nu. Tyvärr verkar det vara väldigt vanligt. Herre, vi överlämnar varje par och varje familj, som har kris /nämn namn du känner till/  just nu. Ge dem förmågan och modet att kunna kommunicera med varandra. Ge dem förmågan att kunna förstå varandras behov, så att de kan försonas. Låt inga barn komma till skada. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig
 
Tacksam om ni fortsätter att be för inspirationsmötet med alla samordnare i Stockholms Dekanat den 27e augusti, att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen och också familjerna i våra egna församlingar.
 
Jesus, Prince of Peace, make my heart an instrument of your peace.
Help me to bring your peace, patience and comfort to others.
Jesus, Fridens Prins. Låt mitt hjärta vara ett redskap för Din frid.
Hjälp mig att ge Din frid, tålamod och tröst till andra.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-08-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi har bjudit Fr. Johnny till Sverige två gångar och nu tror jag att tiden är inne för en ny träff, men den här gången blir det en träff för alla samordnare i de olika dekanaten. Vi börjar med Stockholms Dekanat. Jag hoppas att åtminstone två personer från var och en av dekanatets församlingar deltar. Träffen blir den 27e augusti i Josefinahemmet, Bromma. Vi kommer bland annat att inspirera varandra, be och dela erfarenheter.  Jag är tacksam om ni ber för dagen att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen i våra egna församlingar.
 
Jag blev väldigt glad när jag fick följande meddelande från Krystyna i Värnamo, genom Jolanta.Just då behövde jag höra detta. Herren vet när han ska stärka oss. Tack Jolanta och Krystyna. "Stort och Varmt Tack för alla brev från Colette! Känner mig förenad i en gemensam bön! Den är kraftig och stark. Må vår Store Gud besvara våra böner och välsigna oss alla med sin Kärlek." Jag träffade Jolanta i Omberg under våren och hon har nu tagit ansvar för Värnamo församling. Hon får stöd av Kyrkoherden också och det är av stor betydelse. Tack Jolanta
.
Som jag skrev förra veckan har det blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Tacksam om ni fortsätter att be för dem. Allt är möjligt för Herren. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt, Tack för vad som har hänt hittills i parets relation.  Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, you desire so much for us to know your son, Jesus. Help me to keep my eyes fixed in him and to serve others reverently out of love for you.  Kärleksfulle Gud, Du längtar så mycket att vi ska känna din son, Jesus. Hjälp mig att hålla mina ögon fixerade på honom och att tacksamt tjäna andra av kärlek till Dig /Loyola Press

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-07-30

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr.Johnny uppmanar oss den här veckan. Han skriver bland annat om vad som är viktigt för oss:  
"Jesus is very clear about what those important things are; the things that can give us true security.  These are, of course, love of God with our whole hearts, so that we can know where we came from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life.  That is our message of hope for our troubled world.  Jesus är tydlig med vad de här viktiga sakerna är; De saker som kan ger oss sann trygghet. Dessa är förstås att älska Gud av hela vårt hjärta, så att vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg, och kärlek till varandra, så att vi kan känna äkta glädje i vår resa genom livet. Detta är vårt budskap om hopp för en sargad värld." Det är väldigt fina och inspirerande ord, men inte alltid lätta att leva upp till.
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan har skrivit: "Vill du framföra mitt varma tack till bönegruppen för alla deras böner?"
Det har betytt väldigt mycket för henne. Tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och måste få en ny antibiotikakur.  Herre, vi vill tacka Dig för Din omsorg om den här kvinnan och för att Du svarar på våra böner.  Vi ber nu att den här antibiotikakuren blir den sista och att Du inspirerar läkaren hur han/hon kan bäst hjälpa henne, så att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ibland kan man känna att allt är så eländigt att man börjar tappa hoppet, men Herren ingriper, kanske inte alltid på det sätt som vi har tänkt. Det har blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt. Tack för vad som har hänt i parets relation.  Vi ber nu att Du leder dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lord, I am a diamond in the rough. Be with me as I withstand the pressures of life, so that through me others may come to know your love.
Herre, jag är en oslipad diamant. Var med mig när jag uthärdar livets påfrestningar, så att andra genom mig kommer att känna Din kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-07-13

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas ni  kan njuta av semestertid.  Tyvärr har jag fått problem med vänstra foten och kan inte gå så mycket. Vi har ägnat oss åt cykling.  När barnen var små hade vi många cykelsemestrar. När man cyklar kan man uppskatta naturen på ett fint sätt.
 
Nu får ni Fr. Johnnys brev för två veckor.  Han har alltid viktiga saker att säga till oss bl. a.: "One very important priority for all of us is our health of body, mind and spirit. It takes time to care for ourselves properly but it is time well spent. Another priority that is vital is our close relationships of marriage and family life.How easily those get put to one side because of all the other things and people in our lives. We are called to put them right now." En väldigt viktig prioritet för oss alla är vår hälsa till kropp, sinne och ande. Det tar tid att ta hand om oss själva, men det är väl använd tid. En annan prioritet som är livsviktig är våra nära relationer i äktenskap och familjeliv. Så lätt de lämnas åt sidan på grund av alla de andra saker och människor som finns i våra liv. Vi är kallade att rätta till detta nu."
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan skriver så här: "Jag har fortsatt besvär i urinvägarna och har precis påbörjat en långtidsbehandling med antibiotika. Den är i en lägre dos än en korttidsbehandling, och just nu befarar jag att den inte ska räcka till för att ta bort bakterierna, men jag får ge den en chans." Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att cancern är borta, men Du vet hur besvärligt det är med alla antibiotikabehandlingar och deras biverkningar.  Vi ber nu att den här långtidsbehandlingen ska verka, så att alla besvär försvinner. Hela henne till Kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. Något har inträffat som kan vara början till någon sorts ändring.  Herre, vi ber att vad nu händer kan leda till någon sorts försoning även om det fortfarande känns mörkt.  Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan bad vi för ett annat par, som har en komplicerad relation och de vill att vi fortsätter att be för dem. Herre, vi överlämnar paret till Dig igen. Du vet vad sanningen är angående deras situation. Vi ber att Du bryter in i deras äktenskap med Din andes kraft, så att de kan förstå varandras olika behov. Herre, låt den här krisen fördjupa deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, vars man har sagt att han inte vill fortsätta att vara gift med henne, vill att vi ber för dem. Herre, Du vet hur förtvivlad den här kvinnan är.  Hjälp dem att kunna förstå varandra och försonas.  Bryt in i deras relation innan det är för sent. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jag  lyssnar ofta på sommarpratarna på radio P 1. Idag var det Malou von Sieverts. Det handlade om hennes relation till sin Pappa. Hon slutade med att berätta om någonting som Kofi Annan hade sagt till henne. Hon frågade honom en gång hur han klarade av alla hemska historier han har erfarit runt om i världen. Han berättade att när han gick i skolan i Kenya kom en dag rektorn med ett stort, vitt papper. På papperet fanns bara en svart prick.  Han frågade klassen vad de såg på papperet. De svarade "en svart prick". Han sade att han ser ett stort vitt papper.  Rektorn sade att de borde komma ihåg att det finns mer ljus än mörker i världen.
 
The Kingdom of God is justice and peace and Joy in the Holy Spirit.
Come Lord and open in us the gates of the Kingdom.
Guds rike är rättvisa och fred och glädje i den Helige Ande.
Kom Herre och öppna i oss portarna till Ditt rike.
 
Varma Hälsningar,
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-06-26

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Helena skrev under veckan:
 
Varje gång ditt mail kommer tar jag kopia på Fr Johnnys 'veckouppgift' och sätter upp på anslagstavlan. Det har skapat reaktioner och diskussioner bl a om; "Varför behöver vi påminnas om att göra gott för varandra....det gör vi väl redan? eller?"  Det här är något jag har tänkt på under senare tid. Jag tycker det finns orsaker för Fr. Johnnys veckouppgift.  Vad säger ni?"
 
Kvinnan, som har haft cancer i urinblåsan, har få besked om resultatet av den strålningsbehandling hon fått. Hon skrev följande: "Under cystoskopin såg läkaren något som han var osäker på vad det är. Eftersom det inte gick att utesluta att det är nya cancerceller togs nya prover. Förhoppningsvis får jag svar på dem om ca två veckor. Om det är nya tumörceller behöver jag opereras igen. Det känns i stunder tungt efter detta besked, återigen ovisshet..." Herre, du vet vilket slags besked det är för henne och hur hjälplös hon känner sig. Var med henne och lindra hennes oro och låt henne få all mänsklig och andlig hjälp hon behöver. Vi ber att hon blir helad till kropp och själ. Låt henne känna sig buren av andras böner i allt som ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. Herre, vi ber att du bryter in i deras relation och helar dem  till kropp och själ. Låt dem vara villiga att ta emot all hjälp de kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
För några veckor sedan bad vi för ett annat par, som har en komplicerad relation. De vill att vi fortsätter att be för dem. Herre,vi överlämnar paret till Dig igen. Du känner till deras situation och vad de behöver.  Låt dem förstå varandras olika behov och vara beredda att ta emot den hjälp de behöver.
Herre, låt den här krisen fördjupa deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jesus Christ in a light, do not let my darkness speak to me.
Jesus Christ in a light, let me welcome your love.
Jesus Kristus i ett ljus, låt inte mitt mörker tala till mig,
Jesus Kristus i ett ljus, låt mig välkomna din kärlek.
Taizésång från Pray as you Go.
 
Hoppas ni få en fin avkopplande tid framöver, så att kropp och själ får den vila som behövs.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-06-05

 

Veckobrev

Hej allihopa;


Marina Håkonsson skrev följande till mig den här veckan, angående vad jag skrev om bön förra veckan: "Frågan om varför vi ber för Äktenskap och Familj, om nyttan med förbön, kommer upp med jämna mellanrum. Även jag själv kan ibland få dessa tankar; 'Men Gud vet ju vad vi behöver, varför ska vi be om det?' Och då får jag påminna mig om Father Johnnys ord i början av häftet, som du citerade. Att bönen handlar om att öppna dörrar i oss själva. Att Gud ska göra det möjligt att låta hans vilja ske, kanske med vår medverkan. Nu i maj har vi försökt be rosenkransen varje dag. Det har gått sådär...ibland har det blivit en hel, (fem dekader)  ibland bara en dekad. Det som gör mig väldigt glad är att vår yngste (13 år) är den som är mest villig att göra detta. Även om han inte sitter still utan ibland ligger, ibland sitter, ibland pillar på saker så ber han med hela tiden och tycker det är viktigt. Han är också den ende av våra fyra pojkar som har velat vara ministrant, han började som 8-åring och håller fortfarande på. Vår kyrkoherde ger de äldre ministranterna mer ansvar och svårare uppgifter, jag tror det är därför de känner att de är behövda och gillar det. Björn har ju alltid funnits tillgänglig att förklara alla frågor pojkarna har haft, men Eskil är den som är mest nyfiken. Jag ber att det fortsätter. Ja, vi måste be för småbarnsfamiljerna! Det är en slitsam tid. Jag ser det hos min sons familj. Filip fyllde åtta år och de kom hit alla fem och åt tårta. David som är tre år blev trött och gnällig mot slutet av kvällen och det är jobbigt för de trötta föräldrarna...medan vi farföräldrar kan slappna av när de har gått hem, ska de få alla barnen i säng och sedan ha ork för varandra! Minns en tecknad serie, unga föräldrar som sitter i soffan: 'äntligen är Mia i säng'. 'Nu har vi resten av kvällen för oss själva!' 'SNARK SNARK'."  Ja, Herren. Var med alla småbarnsföräldrar. Ge dem vishet och allt de behöver för att klara av sina uppgifter som föräldrar.En mormor, vars barnbarn tog sitt liv för tre veckor sedan, vill har förbön, speciellt för sin dotter.  Herre, vi ber först för  barnbarnet Isabelle. Du vet varför hon mådde så dåligt att hon inte ville leva längre och ingenting är för stort för Dig att hela. Ta hand om henne, Herre. Må hon vila i frid. Herre, vi överlämnar Isabelles mormor och mor till Dig. De mår extremt dåligt och känner sig övergivna.  Herre, låt dem på något sätt känna att Du finns med dem. Led och för dem genom den svåraste tiden i deras liv, med Din kärlek och Din Andes kraft. Låt dem känna sig burna av andras böner för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Kvinnan, som har opererats för cancer i urinblåsan, har fått urinvägsinfektion igen. Den enda vägen för att bli av med dessa upprepade infektioner är att få en tarmbakterietransplantation. Hon få besked den 21 juni om resultatet av den strålningbehandling hon fått.  Herre, vi ber att du öppna vägar för henne att få den här transplanteringen och vi ber att hon blir helad till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. De har ett möte med familjerätten den 8e juni. Herre, vi överlämnar dem till Dig en gång till. Allt är möjligt för Dig. Vi ber om ett under.  Du vet hur svårt det kan vara att inte brusa upp i den situation de befinner sig i.  Hjälp dem att vara lugna och sansade när det nu måste prata om känsliga saker. Förmodligen har båda två svårt att hantera livet just nu. Vi ber att Du hjälper dem på något sätt, att inte tolka allt de säger till varandra negativt. Vi ber att Du ger dem förmågan att kunna vända det, som kan ses som negativt, åt det positiva hållet.  Låt dem se och förstå varandras olika behov.  Låt dem få all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Må Din Ande vara allas inspiration vid mötet med familjerätten. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the  fire of your love.

Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth.

Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärlekseld.

Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.


Varma hälsningar,

Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-05-30

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Igår var det Corpus Kristi och Fr. Johnny har, som vanligt, skrivit inspirerande ord till oss. "The miracle of the five loaves and two fish distributed among so many people is given to us as a symbol of the greatest gift and miracle of all, the Eucharist. As God’s people we are so privileged to be fed with the Body and blood of Christ week after week, so much so that we can even take it for granted. We have a responsibility to keep the wonder of this gift alive in us. Undret med de fem bröden och två fiskarna som delades ut till så många människor får vi som en symbol för den största gåvan och största undret, Eukaristin. Som Guds folk är vi så priviligerade att bli matade med Kristi Kropp och Blod, vecka efter vecka, så mycket att risken finns att vi tar det för givet. Vi har ett ansvar att hålla den här gåvans under levande i oss."
 
Förra helgen var jag i Stockholm och deltog i en träff för Ständig bön, som Domkyrkoförsamlingen hade. En fråga som kom upp för diskussion var, om jag förstod rätt: "Vad handlar bön för äktenskap och familj om?" I häftet står det "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att "öppna dörrar" i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Fr. Johnny säger att vi ska be för personer och  vad vi tror de behöver, men alltid efter Guds vilja. Vi kan börja med vår egen familj och sedan utvidga. Vi behöver inte vara ängsliga för hur andra ber och vad de ber om, ens om de ber före eller efter oss. Gud ger oss bara saker som är bra för oss.
 
I helgen var vi i Uppsala och besökte vår son Francis med familj.  Lille Rasmus hade fått utslag på kroppen och det kliade väldigt mycket, så de har haft flera sömnlösa nätter.  Annars var de vid gott mod och barnen var glada och Francis och Erika visar omsorg om varandra. Jag blir påmind om hur det var när våra barn var små och hur det var med sömnlösa nätter.  Jag vill gärna be för alla småbarn och småbarnsföräldrar.  Herre, Jag överlämnar alla små barn och deras föräldrar till Dig. Välsigna dem och ge dem allt de behöver för att klara av livet. Hjälp föräldrarna att hitta den rätta balansen i livet.
 
Anders, han som har Asperger, har hört av sig till sin mamma på telefon. Det är en process som har börjat och mamman har också fått kontakt med en kvinna i kommunen, som håller ett öga på honom.  Kvinnan i kommunen är väldigt trevligt och sympatisk.  Herre, vi tackar Dig för att du svarar på bön. Låt oss aldrig tvivla på detta.  Vi tackar Dig för kvinnan på Kommunen. Vi ber att du ger alla visdom om hur de ska gå vidare, så att Anders kommer ur sin isolering.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Det behövs ett under för paret med den komplicerade relationen. De har ett möte med familjerätten den 8e juni. Herre, vi överlämnar dem till Dig en gång till. Allt är möjligt för Dig. Vi ber om ett under.  Du vet hur svårt det kan vara att inte brusa upp i den situation de befinner sig i.  Hjälp dem att vara lugna och sansade när det nu måste prata om känsliga saker.  Låt dem se och förstå varandras olika behov.  Låt dem få all mänsklig och andlig hjälp de behöver. Må Din Ande vara allas inspiration vid mötet med familjerätten. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har behandlats för cancer i urinblåsan, är nu på rehabilitering.  Hon kommer hem den 6e juni och vill att vi ber för hennes hemkost. Herre, tack för att hon har fått chansen att kunna vila.  Vi ber att hon får ny kraft, så att hon i lugn och ro kan ta itu med allt som händer vid hemkonst. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förresten, nu på fredag är det Jesus Heliga Hjärtas Festdag.  Min mamma hade stor tillit till Jesus Heliga Hjärta. När något höll på att gå snett bad hon alltid Jesus Heliga Hjärta, jag litar på Dig...
 
Jesus, Son of the Father, give me a heart of compassion like your own.
Jesus Faderns Son, ge mig ett medlidande hjärta, som Ditt eget.
Från The Sacred Heart Messenger; Irland
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

2016-05-21

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Hoppas allt är bra med Er. Vårt barnbarn Benjamin tog emot sin Första Kommunion under en glädjefylld Mässa i Bromma.  Det är en underbar upplevelse att som mormor vara med om sitt barnbarns Första Kommunion. Fr. Carls pratade mycket om Pingstens glädje. Vi hade en glädjefylld familjeträff hos Linnea och Johan efteråt, med alla barn, barnbarn och respektive. Jag hade tänkt ta en bild av hela familjen men tyvärr glömde jag det. Det var synd för det är sällan vi är alla tillsammans på en gång.
 
Herre, du som är källan till allt liv. Vi överlämnar alla barn, som tar emot sin Första Kommunion i år, till Dig.
Vi ber att det här sakramentet ska bära frukt i deras liv, frukt som består. Jag vill speciellt tacka Dig Herre för Elsa, som har undervisat Benjamin. Välsigna och vaka över henne och hennes familj och fyll henne med Din Andes kraft.
 
Ingrid skrev under veckan: "Jag läser och ber när dina mail kommer och jag fortsätter att be då och då både för de senast nämnda och dem som du tidigare skrivit om, när jag kommer att tänka på dem. Kanske det känns för dig som att dina mail hamnar i ett svart hål och bara försvinner, men det gör de inte!" Tack för det Ingrid, ibland undrar jag. Vad du skriver blir en tröst för många.

En kvinna vill att vi ber för hennes son Anders, som har Asperger och är autistisk och har isolerat sig. Herre, du som är källan till allt liv, vi överlämnar Anders till Dig. Väck till liv längtan i Anders att ha kontakt med andra människor och öppna möjligheterna. Ge visdom till alla, som har någon sorts kontakt med honom, så de vet hur de ska bemöta honom. Lindra moderns oro och låt Din Ande inspirera henne. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
En kvinna, som längtar att gifta sig och få barn, vill att vi ber för henne. Hon befinner sig i en komplicerad situation.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Du känner till hennes längtan och hennes situation. Ge henne urskiljningsförmåga, så att hon förstår vad som är möjligt och inte möjligt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Jag vet inte hur det är just nu med paret med en komplicerad relation, men jag vet att de verkligen behöver våra böner. De har svårt att kommunicera och det är nödvändigt för dem att kunna prata om ekonomi och andra saker. Herre, Du vet hur tuff den här situation är och vad som ligger bakom den. Vi ber för ett under och att du öppnar vägar för dem. Hjälp dem att kunna förstå varandras behov. Låt alla de har kontakt med, på banken och i kommunen, inspireras av Din Andes kraft.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan som har behandlats för cancer i urinblåsan är nu på rehabilitering, men tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och har problem med magen. Herre, vi tackar Dig att hon nu är på rehabilitering. Vi ber att Du helar henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
I love the Lord. He hears my cry. He bends down to listen to me when I call.
Jag älskar Herren. Han hör mina rop. Han böjer sig ner och lyssnar till mig när jag ropar.
Pray as you go.
 
Ha en bra vecka;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

2016-05-16

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu är det snart Pingst. Tiden bara springer iväg. Hoppas det har varit en fin tid.  Vi får inte glömma bort att be för Fr. Johnny. Han skriver i följemailet till sin pingsttext: "Please continue to pray for us here and I promise to pray for you and all your loved ones that we may all be filled with the Holy Spirit for the world in which we live. Tacksam om ni ber för oss här och jag lovar att be för alla era kära att vi fylls av den Helige Ande för den värld vi lever i. "
 
Berit Keszei, Hisingens församling skrev: "Tack for alla fina brev  och böne-ämnen. Bön har en underbar kraft och hjälper verkligen i alla svåra stunder."
Tack Berit. Dina ord värmde mitt hjärta. Ibland undrar jag hur många som läser breven.
 
Det verkar som om paret, som har en komplicerad relation, går mot en separation.  De är fortfarande i stort behov av våra förböner. De har svårt att kommunicera och det är nödvändigt för dem att kunna prata om ekonomi och andra saker.   Herre, du vet hur tuff den här situation är och vad som ligger bakom det. Vi ber för ett under och att du öppnar vägar för dem. Låt alla de har kontakt med på banken och i kommunen inspireras av Din Andes kraft.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Karin vill att vi ber för hennes man, Lars, som har en propp i vardera lungan. Herre, vi överlämnar Lars till Dig.  Vi ber att du vakar över honom och hjälper honom att inse att han inte få anstränga sig för mycket. Karin vill också att vi också ber för hennes kusin, Marianne, som ligger på sjukhus. Hon har fått lungfibros och just nu har hon över 40 i feber. Läkarna vet inte orsaken till  febern och hennes tillstånd är allvarligt. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar Marianne i dina Heliga Händer. Vi ber att läkarna och sjukhuspersonalen inspireras av den Helig Ande, så att de kommer fram till vad felet är. Lindra familjens oro och hela Marianne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
En kvinna, som kommer att få en ny klaff i hjärtat nästa vecka, vill att vi ber för henne. Herre,vi överlämnar den här kvinnan till Dig och ber, att med kraft från den Helige Ande, allt kommer att gå bra. Var med familjen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
This is our God: he is a dad to us. The Holy Spirit creates in us this new condition of being children of God and this is the greatest gift we receive from Jesus' Paschal Mystery. God treats us as children, understands us, forgives us, embraces us, and loves us, even when we make mistakes.
Detta är vår Gud: Han är en pappa till os. Den Helige Ande skapar i oss det nya tillståndet att vara Guds barn och detta är den största gåvan vi mottar från Jesus' Påskmysterium. Gud behandlar oss som barn, förstår oss, förlåter oss, omfamnar oss och älskar oss, även när vi gör misstag.
Påve Franciskus.
 
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the  fire of your love.
Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth.
Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärlekseld.
Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.
Pingstbön
 
Ha en underbar Pingst.
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

2016-05-08

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Först ett viktigt meddelande från Fr. Fredrik Emanuelson:
 
Vänner i Kyrka i rörelse!
  
Som en del av Barmhärtighetens år kommer biskopen att fira pingstvigilian i domkyrkan med rörelserna på pingstafton lördagen 14 maj kl. 18.30.Innan dess kommer vi i rörelserna att träffas för ett gemensamt möte samma dag kl. 14.00 i Domkyrkans lokaler, och vi kommer också att innan Mässan tillsammans gå igenom liturgin.
 
Anna Britta Nilsson från Domkyrkoförsamlingen kommer att delta och jag hoppas några av er deltar också. Benjamin, min dotter Linneas barn, kommer att ta emot Första Kommunion den dagen, så tyvärr kan jag inte var med.
 
Tyvärr skickade jag inte brevet förra veckan.  Vi hade Patrick och lilla Aili med oss och det var underbart.  Hon är ett riktigt charmtroll och söker kontakt med alla. Tyvärr blev jag sjuk i söndags och tillbringade hela dagen i sängen.  Iallafall blev jag lite bättre på måndag innan de åkte iväg och det tog några dagar innan jag kände mig återställd. Hoppas ni saknade brevet;).
 
Maria Nyman har skrivit följande till oss: "Jag vill tacka er alla för förbön och stöd under de senaste månaderna, som har varit en stor prövning för mig och min familj. Jag opererades för en dryg vecka sedan. Jag överlevde operationen tack vare ett fantastiskt läkarteam, många blodgivare och Guds oändliga godhet. Jag förlorade mer än sju liter blod och hade problem med koagulationen, så operationen blev lång och komplicerad. Därför är jag fortfarande svag och trött och har ganska ont bitvis. Men min lille pojke, Simeon, är alldeles frisk och fantastisk och den bästa medicinen man kan ha!
Jag tackar Gud för att jag får finnas här för honom och för mina fyra andra barn. Tack igen för all förbön - jag ber för er också!"
Jag blev rörd när jag läste vad Maria skrev.
Om ni behöver bön, tveka inte att skriva.  Herre, Du som är källan till allt liv, tack för din omsorg om Maria. Vi ber att hon snart blir helt återställd och att hon får all mänsklig hjälp som hon och familjen nu behöver.
 
Magdola skriver: "Jag vill be om bön för mig och min familj, eftersom jag har blivit arbetslös, så nu finns lite osäkerhet i vårt liv. Jag söker jobb och ger inte upp; Vi ber och tror på att det ska ordna sig, ändå känner jag att vi behöver extra hjälp från bönegruppen." Herre, vi överlämnar Magdola och familjen till dig. Du känner till deras situation. Öppna vägar för henne att kunna få ett nytt jobb. Låt henne inte miströsta.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi har bett tidigare för en familj som har en komplicerad relation. De är fortfarande i stort behov av våra förböner. Beslutet, som de tar nu, är avgörande för framtiden.  Herre vi överlämnar paret till dig och ber att du bryter in i deras relation. Låt dem få luft in i relationen; Lös upp alla olösta knutar, så att de kan nå varandra. Låt dem få kontakt med människor som kan se tillbaka i tiden, speciellt till barndomen, så att de kan förstå vad problemet är. Låt generositet och förnuft råda nu, när de tar de nödvändiga beslut som ligger framför dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
 
Kvinnan som har behandlats för cancer i urinblåsan är i stort behov av rehabilitering.  Herre, öppna dörrar så att den här kvinnan får rehabilitering snarast. Låt henne får den mänskliga hjälp hon behöver, så att det blir möjligt. Låt ingenting vara ett hinder för det.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Yvonne tackar för alla förböner.  Det har gått bra den här gången, men hon måste vara väldigt försiktig. Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar dig för din omsorg om Yvonne. Var med Yvonne och hennes man Tommy och låt ingenting hända, som blir ett hinder för rehabiliteringen.
 
Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er.
Känn ingen oro. Tappa inte modet.
Johannes 14
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?